Loading...
Samarbetspartners 2023-11-10T08:38:35+00:00

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, digitalisering och hållbarhet. Den digitala omställningen går för långsamt – risken är att Sverige förlorar i konkurrenskraft mot omvärlden. Både samhället i stort och näringslivet är beroende av den samlade digitala kompetensen och framtida innovationsförmågan. För att lösa framtidens utmaningar krävs ett brett samarbete mellan människor från olika bakgrunder, branscher och forskningsfält.

Wisdome är en del av lösningen och en nationell satsning där Sverige kan ta en världsledande position inom digitalt lärande. Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center tillsammans med universitet och forskningsmiljöer kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik för nya sätt att lära och engagera.

Interaktiv digital visualiseringsteknik är en intuitiv länk mellan dator och människa, som kan användas för att skapa förståelse för komplexa samband, väcka nyfikenhet och engagemang. Sverige är världsledande inom tekniken idag.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har i en jubileumsdonation bidragit med 150 miljoner kronor till Wisdome. Stiftelsen har under sina 100 år beviljat 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, till excellent forskning och utbildning. Detta gör stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Professor Anders Ynnerman förklarar

Spela video

Varför ska vi vara med?

Två personer studerar interaktiva ritningar

Förutom att säkra kompetensförsörjningen inom viktiga nyckelområden samt inspirera barn och unga att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, får företag som är med i satsningen tillgång till en helt ny arena:

  • Synliggöra teknik och åskådliggöra samband
  • Visualisera komplexa data och forskningsresultat
  • Labbmiljöer för workshops och vidareutveckling av koncept
  • Publika testbäddar – dialog med och direkt återkoppling från målgrupperna.

Nationell och internationell exponering

Virtuell obduktion pågår

Visualiseringsforskningen i Sverige ligger i absolut framkant. Inom didaktisk forskning kommer Wisdome att katalysera svensk forskning och skapa bi-effekter som direkt bidrar till internationell och nationell exponering och samverkan. Ett nytt svenskt profilområde inom datadriven innovation, upplevelse och lärande.

Redan idag ser vi den kommersiella potentialen genom avknoppningar från miljöerna, till exempel företaget Interspectral AB, som installerar medicinska visualiseringsbord världen över.

C-Research Linköpings universitet

C-research är den universitetsanknutna delen av Norrköpings Visualiseringscenter C. Forskningen som bedrivs handlar till stor del om avancerad datorgrafik och metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder. Det forskas även om hur andra sinnen förutom synen kan användas vid visualisering, till exempel känseln. Andra grupper forskar om hur visualiseringar kan användas vid undervisning.

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)

CMIV utvecklar metoder och verktyg för bildanalys och visualisering inom hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning. Det är en del av Linköpings universitet och leds av en styrelse med representanter från akademi, klinik och industri. Forskningsagendan bestäms av ett vetenskapligt råd med seniora forskare och det dagliga arbetet administreras av CMIVs stab.

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola i Göteborg utbildar och forskar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Chalmers strävar efter att åstadkomma hållbar samhällsförändring genom att utveckla kompetens och tekniska lösningar på vetenskaplig grund.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

European Spallation Source (ESS)

The European Spallation Source (ESS) is a multi-disciplinary research facility based on the world’s most powerful neutron source and is currently under construction in the city of Lund. The vision is to build and operate the world’s most powerful neutron source, enabling scientific breakthroughs in research related to materials, energy, health and the environment, and addressing some of the most important societal challenges of our time.

Göteborgsregionens kommunalförbund

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige – tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare. GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Karolinska Institutet (KI)

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar studenter, forskare och fakultet från hela världen. Forskningen och utbildningen omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi. KTH grundades 1827.

Lunds Universitet

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Vi har cirka 24 000 studenter och 2100 anställda. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

MAX IV

MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur. Det är ett nationellt laboratorium för acceleratorfysik och världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Laboratoriet ligger i norra Lund med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV kommer vara fullt utbyggt 2026 och beräknas då ha upp till 3 000 användare årligen från hela världen inom fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskaper.

Rise Interactive C-Studio

RISE Interactive C-Studio är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Under det senaste decenniet har institutet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, ljuddesign, spel och upplevelser. Verksamhetens C-Studio i Norrköping är en del av Visualiseringscenter C.

Sliperiet

Sliperiet är en del av Umeå Universitet – ett forsknings- och innovationscentrum, en kreativ mötes- och arbetsplats, ett makerspace, liksom en arena för event och experiment. Här finns prototyplabb och studios för visualisering och mediaproduktion, utrustade med kraftfull digital produktionsteknik. Målet är att korsa gränser och skapa samverkan mellan till exempel akademi och det omgivande samhället.

Stockholms universitet

Stockholms universitet grundades som högskola 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. 1960 fick högskolan universitetsstatus och bedriver utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap.

Umeå kommun

Samarbetet med Umeå kommun syftar dels till att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga dels till att skapa ett center för inspiration, lärande, forskning, innovation och samverkan. Konkret kan kommunen bidra med pedagogisk kunskap, näringslivskontakter och insatser inom besöksnäringen.

Umeå universitet

Umeå universitet är ett av landets största bredduniversitet. Universitetet har cirka 4 300 anställda och 31 000 studenter.

Forskning och utbildning bedrivs vid fyra fakulteter samt en lärarhögskola. Vid Konstnärligt campus intill Umeälvens strand, där det nya besökscentret tar form, ligger även Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan samt Bildmuseet.

Umeå universitet Holding AB

Tillsammans med dotterbolag, intressebolag och samarbetspartners medverkar innovationskontoret till kommersialisering av idéer genererade av forskare, studenter och anställda vid Umeå universitet. Målet är ett effektivt innovationsstödssystem som vänder sig till forskare, studenter och anställda inom alla vetenskapsområden.

Visual Sweden

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 50-tal mindre, medelstora och stora företag. I den kreativa smältdegel som vuxit fram skapas idéer och innovationer som väcker stor uppmärksamhet internationellt.

Västsvenska handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren är det Västsvenska näringslivets egna och fristående organisation. De företräder över 2 800 medlemsföretag genom att vara deras röst i politiken inom strategiskt viktiga samhällsfrågor och erbjuder tjänster för att näringslivet ska växa. Tillsammans gör vi Västsverige starkare.

Kontakt
Press