Loading...

Två scenarier för Wisdome Malmö – slutseminarium för förstudien

2018-03-28T09:02:17+00:00 28 mars 2018|Okategoriserade|0 Comments

Vad krävs för att Wisdome Malmö ska kunna skapa en innovativ mötesplats för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet? På vilka sätt kan ett science center främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling? Och hur kan verksamheten vidareutvecklas för att i ännu högre grad involvera Malmöbornas behov, erfarenheter och kunskaper i hållbarhetsarbetet? Det är några av de frågor som utretts under förstudien till Wisdome Malmö.

Den 16 mars presenterades resultatet för ett 40-tal deltagare från näringsliv, akademi och offentlig sektor som samlats på Malmö universitet. Under eftermiddagen presenterades Wisdomesatsningen, vilket innehåll som kan skapas och två scenarier för gestaltningen av den nya verksamheten i Malmö.

Under förstudien har Malmö Museer samarbetat med Malmö universitet kring en undersökning bland studenter för att ta reda på motiven till deras val av utbildning. ÅF har agerat processtöd under konceptutvecklingsfasen medan Our Architectual Office har haft i uppdrag att arbeta fram ett rumsligt koncept. Konceptet för Wisdome Malmö utgår från behovet av digitala lärmiljöer och en publik testbädd . Dessa behov har delats in i tre beståndsdelar: visualiseringar i grupp, interaktiva utställningar och utvecklingsmiljöer.

I en innovativ mötesplats för visualiseringar, med ett tillgängligt innehåll, kan jämställt lärande äga rum, bortom befintliga system för att säkerställa kontinuerlig delaktighet och hållbar stadsutveckling.
Principer för Wisdome Malmö

Visualiseringar i grupp utgår från behovet av att laborera med olika typer av visualiseringsteknik i avskiljbara rum i olika storlek. I de interaktiva utställningarna får besökare och grupper själva interagera med visualiseringstekniker. Utvecklingsmiljöer kan bestå av makerspace, rum för utvecklare av digitalt innehåll, visualiseringslabb och öppna studieplatser för studenter och forskare.

Utifrån dessa pusselbitar presenterades två scenarier för innehåll och gestaltning. Scenario ett utgår från behovet av en digital lärmiljö där lärande och pedagogik ligger till grund för utställningar, program och dominnehåll. Samverkan sker främst med akademi, offentlig sektor samt små och medelstora företag i innovationsfasen. Forskare, pedagoger och utvecklare av digitalt innehåll bjuds in till platsen för att bidra till dess utveckling.

Scenario två har en bredare angreppssätt och utgår från behovet av en innovativ mötesplats för visualiseringar. Användarna är befintliga och möjliga samverkanspartner från akademi, offentliga och privata aktörer. Samma data och verktyg finns tillgängliga för alla deltagare att experimentera med och för att säkerställa att platsen hela tiden utvecklas skapas utrymme för att både forskare, pedagoger, konstnärer, arkitekter, utvecklare av digitalt innehåll och nya innovatörer kan påverka utbudet.

Under workshopen fick deltagarna reagera på både innehåll och förslag på gestaltning. Majoriteten eller 59% tyckte att scenario två var det mest relevanta alternativet.

Flera betonade vikten av ett jämställt lärande, att personer från hela Malmö blir delaktiga och att så många som möjligt får tillgång till platsen. Både offentliga och privata aktörer var intresserade av att testa konceptet genom att arrangera aktiviteter redan innan Wisdome Malmö står färdigt.

“Min förhoppning är att Wisdome kan vara en fast plattform för kommunikation med invånare och besökare, där vi kan lära av varandra och söka hållbarhet och resiliens med djupare förståelse för olika perspektiv.” Deltagare, slutseminarium Wisdome Malmö, 16 mars 2018

Nu återstår en fördjupad analys av all den input vi fått in. Stort tack till alla som bidragit med kloka tankar och synpunkter!

Här är länken till presentationen av förstudien, har du synpunkter på konceptet är du varmt välkommen att svara på frågorna som du hittar mot slutet av presentationen! sites.google.com/view/wisdome/start

Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer