Loading...

Vad påverkar val av utbildning? Undersökning bland studenter

2018-03-16T14:09:35+00:00 16 mars 2018|Okategoriserade|0 Comments

Ett av Wisdomes syften är att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik, så att fler väljer utbildningar och yrken inom industrin och akademi. Men vad är det som påverkar unga människors livsval och vilka möjligheter ser de med denna satsning?

Kunskap, intresse, inspiration och motivation i fokus i ordmoln

Under februari har över 300 studenter fått svara på frågor om deras utbildningsval och vad de tror att Wisdome kan göra för skillnad för deras framtid. Responsen har varit mycket god. Undersökningen har delats ut till ett urval av studenter på Malmö och Lunds universitet. Högskoleingenjörer, lärarstudenter, miljövetare, systemutvecklare och studenter som läser datavetenskap, information och kommunikationsteknik har fått svara på frågor om vad som påverkat deras val av utbildning.

En hypotes har varit att valet av en högre utbildning inom naturvetenskap och teknik bygger på ett intresse för närliggande ämnen. Men vad har i så fall stimulerat detta intresse? Är det skolgången, personer i de ungas närhet eller andra förebilder, mediavanor, visioner om framtiden eller något helt annat?

– Enkätsvaren tillför viktig information till Malmö universitet, bland annat för att vi ska kunna utveckla utbildningarna och rekrytera fler och nya studentgrupper.
Clas Ohlander, docent i naturvetenskapernas didaktik, Malmö universitet

Svaren har ännu bara analyserats på en övergripande nivå, men det går redan nu att se några intressanta tendenser.

Välutbildade mammor

Frågor om föräldrarnas utbildningsnivå och studenternas tidigare skolgång inledde undersökningen. Majoriteten av de svarande har föräldrar som gått en eftergymnasial utbildning. Mammorna har högst utbildningsnivå, 62 % har en mamma med en eftergymnasial utbildning varav 42% har läst 3 år eller mer efter gymnasiet. Motsvarande siffra för papporna är 51% respektive 32%.

Vi ville också ta reda på vilka skolämnen som studenterna var intresserade av under sin skolgång. Bland dessa studenter var engelska, teknik, slöjd och historia de mest populära ämnena medan kemi, moderna språk, fysik och religionskunskap var de minst intressanta.

Engagerade lärare och experiment motiverar

En fråga handlade om tillfällen under skolgången som väckt extra intresse. Fritextsvaren tar upp platsens betydelse “när jag var ute i naturen och lärde på plats” och vikten av engagerade lärare: “När läraren lyckades förmedla ämnet på ett intressant och engagerat sätt”. Att få arbeta praktiskt och med uppgifter som är verklighetsförankrade är viktigt för motivationen, liksom eget skapande och kreativitet.

Medieupplevelser och nyfikenhet påverkar

Få angav att läroböcker, facklitteratur eller skönlitteratur har påverkat deras val medan drygt 30% angav att andra medier som filmer, spel, internet i allmänhet, sociala medier (t.ex. Facebook och YouTube), nyheter, dokumentärer och TED talks hade påverkat deras yrkesval.

En fråga rörde visioners betydelse för utbildningsvalet såsom att förbättra världen, intresse för miljö och hållbarhet och att hjälpa människor. Flest personer, eller 81%, angav att ”nyfikenheten kring det jag studerar” påverkade valet medan 48% vill förbättra världen. Däremot var det få som angav att en vetenskapsfestival eller besök på ett museum eller science center hade påverkat deras utbildningsval (4 respektive 7%).

Kunskap, intresse, motivation

Undersökningen avslutades med några frågor om Wisdomesatsningen, vad de tror att Wisdome kan erbjuda dig som individ och av vilka anledningar du skulle söka dig till Wisdome. Flera svar var möjliga. Hela 56% angav alternativet “För att inspireras och inspirera andra” och 45% kunde tänka sig att söka sig till Wisdome ”för att lära och lära ut”, medan bara 26% skulle söka sig dit ”för möten och kontakter”.

Vetenskap och visualiseringar inspirerar

För att få reda på mer om vilka ämnen som inspirerar studenterna fick de även frågan “Jag skulle söka mig till Wisdome för att inspireras inom följande fält”. Av de förvalda alternativen angav 67% att de skulle söka sig dit för att inspireras av “vetenskap”, 65% av “visualiseringar” och 61% av “innovationer” tätt följt av “hållbar utveckling” och “lärande”. Lite mindre än hälften skulle söka sig till Wisdome för “eget skapande” (45%).

Preliminära slutsatser

En tidig trend man kan utläsa av materialet är att intresset för ett specifikt ämne och lärarens roll påverkar valet av högre studier. Det intresset kan väckas av en rad olika faktorer, där positiva erfarenheter av fritidsaktiviteter och digitala upplevelser har betydelse. Även om en relativt liten andel har svarat att deras val påverkats av ett besök på ett science center har flera angivit att de blev extra intresserade av undervisningen när de gjorde något utanför klassrummet. Lärmiljön är viktig alltså, liksom det som sker i vår omvärld. Sett över hela svarsbilden framträder lärarens roll som avgörande eftersom tidigare erfarenheter av tråkiga ämnen ofta hänger ihop med oengagerade eller okunniga lärare. Värdefulla insikter att ta fasta på för framtiden!

Resultatet från undersökningen kommer att analyseras djupare av forskare på Malmö universitet och ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet av Wisdome. Undersökningen genomfördes av Malmö Museer i samarbete med Malmö universitet.

Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer