Loading...

Wisdome Malmö – innovativ mötesplats för hållbar utveckling

2018-02-22T13:25:20+00:00 14 november 2017|Okategoriserade|0 Comments

I januari 2017 tog Science Center Malmö Museer emot en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till visualiseringsteknik med målet att etablera en dom och en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande. Just nu pågår ett arbete med att utveckla de interaktiva lärmiljöer som skapas i anslutning till domen. Med medel från Tillväxtverket genomförs en förstudie som undersöker hur satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling.

Målet med Wisdomesatsningen är att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda företag och forskning en mötesplats för innovationer och visualiseringar bidrar satsning till den framtida kompetensförsörjningen.

En förstudie genomförs nu i Malmö med syfte att undersöka på vilka sätt satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling. I förstudien undersöks också hur Science Center Malmö Museer kan vidareutvecklas som plattform för att involvera Malmöbornas behov, erfarenheter och kunskaper i hållbarhetsarbetet.

En av de saker vi undersöker är hur vi kan använda visualisering som ett redskap för deltagande och grupprocesser, där deltagarna kan påverka innehållet på ett helt nytt sätt, berättar Genti Cifliku, projektledare för Wisdome Malmö.

Sammanhanget kan vara stadsutvecklingsprojekt och olika typer av designprocesser. Redskapen kan vara interaktiva bord, VR/AR-lösningar eller olika former av infographics som är ett enkelt sätt att åskådliggöra stora mängder data.

Wisdome Malmö handlar om att skapa plattformar för samarbete, där stadens invånare kan forma framtiden tillsammans. Nya innovationer eller prototyper för hållbara lösningar kan testas och utvecklas av såväl publik som framtida användare. För att lösa framtidens utmaningar krävs ett brett samarbete mellan människor från olika bakgrunder, branscher och forskningsfält. Ambitionen är att projektet blir en av stadens verktyg för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål.

Förstudien finansieras av TIllväxtverket med medel från ERUF/Regionalfonden för Skåne-Blekinge och ingår i Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare, som syftar till att samordna EU-finansierade projekt med fokus att etablera fler Malmöbor snabbare, på såväl bostads- som arbetsmarknaden.

http://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Omvarld/EU-samarbetet/Malmomodellen-for-insatsomrade-5/Plattform-etablera-fler-snabbare.html